Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
deszcz
14°C

I Nabór do Klubu dziecięcego ,,Wesołe Skrzaty" w Niechanowie

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI   I    UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pt.:   „ Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców.”

nr: RPWP.06.04.01-30-0010/20

 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 6: Rynek pracy , Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  z powodu opieki nad małymi dziećmi  Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Projekt realizowany w okresie od 01-06-2021r. do 30-06-2023r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr: RPWP.06.04.01-30-0010/20

 

Regulamin zawiera:

 1. Opis specyfiki projektu
 2. Uczestnicy/Uczestniczki  projektu.

III.  Procedury rekrutacyjne.

IV.  Rodzaje wsparcia

V.   Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

VI.  Postanowienia końcowe

 

I. Opis specyfiki projektu.

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01-06-2021 do 30-06-2023 r.
2. Realizatorem projektu jest Gmina Niechanowo

3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z  budżetu  państwa

4. Celem głównym projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niechanowo oraz finansowanie przez 19     

    miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający  trudności  na  rynku pracy  z  powodu   opieki nad  

    dzieckiem   do   lat  3,   będą   mogli   utrzymać , znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.  Projekt  będzie  realizowany w   okresie                       

    od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023r.  Projekt  będzie  realizowany  w zmodernizowanym -wyremontowanym   budynku   w 

    Niechanowie usytuowanym na działce nr 30/5.)

5. Realizacja projektu wpłynie na realizację celu szczegółowego WRPO 2014+ poprzez utworzenie miejsc w Klubie Dziecięcym w 

    Niechanowie do 30.11.2021r. i objęcie opieką 30 dzieci (15dz,15ch) w wieku do 3 lat w okresie 01.12.2021 r - 31.06.2023r. oraz  

    umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 osobom z Gminy Niechanowo.

 

II. Uczestnicy/ Uczestniczki   projektu.

Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu mogą zostać:

osoby   sprawujące   opiekę  nad  dzieckiem  do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie woj. wielkopolskiego,  w Gminie Niechanowo

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  będące osobami  bezrobotnymi lub  biernymi zawodowo pozostającymi  poza rynkiem pracy ze względu  na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami  które przerwały karierę zawodową ze względu  na  urodzenie dziecka  lub  przebywają  na  urlopie  wychowawczym   w  rozum.  ust.  z dn.26 VI 1974 r. –Kodeks pracy;

lub będące osobami pracującymi, sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3. w tym:

      - 4 osoby bierne zawodowo (3K,1M);

      - 4 osoby bezrobotne (4K);

   - 22 osoby pracujące (22K),

 

Osoba bezrobotna ­- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowany bezrobotny jest zaliczany do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.

Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

Osoba pracująca- to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonują pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za osoby pracujące. Za osobę pracującą nie uznaje się natomiast osób przebywających na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego).

   Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie jako osoby bezrobotnej lub     

   biernej  zawodowo jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych   

   lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy    

   dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

          Załączniki:

         Załącznik nr 1: Wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu   statusu osoby 

                                    bezrobotnej lub biernej zawodowo, przykładowo wypełniony

          Załącznik nr 2:  Wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby    

                                    bezrobotnej lub biernej zawodowo, czysty.

 

III. Procedury rekrutacyjne.

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w miesiącu styczniu 2022 r. ( z możliwością przedłużenia w sytuacji wolnych miejsc   

    w   projekcie lub innych sytuacji losowych niezależnych od beneficjenta) 

2. Etapy rekrutacji:

  -  zorganizowanie spotkań informacyjno -promocyjnych  z mieszkańcami Gminy;

  -  złożenie dokumentacji rekrutacyjnej przez osoby ubiegające się o status uczestnika projektu

  -  wyłonienie uczestników projektu przez Komisję rekrutacyjną

  -  ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Dokumentacja rekrutacyjna będzie zamieszczona  w wersji elektronicznej na stronie internetowej Realizatora  https://niechanowo.pl/i-nabor-do-klubu-dzieciecego-wesole-skrzaty-w-niechanowie.html, oraz

https://bip.niechanowo.pl/i-nabor-do-klubu-dzieciecego-wesole-skrzaty-w-niechanowie.html, a także w biurze projektu pod adresem ul. Różana 1 62-220 Niechanowo w wersji papierowej.

 

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

    - komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w biurze projektu pod adresem ul. Różana 1 62-220 Niechanowo

    Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie uczestnika projektu
 • oświadczenie uczestnika o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy 
 • · inne niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie  kryteriów rekrutacyjnych  np. zaświadczenia, orzeczenia, opinie,

 

-   Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik/-czka   projektu zobowiązany będzie  do podpisania:  

    Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania   wsparcia.

    Uczestnik /czka złoży także Kartę zgłoszenia dziecka do klubu dziecięcego.

 

4. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane  do oceny przez Komisje Rekrutacyjną  na podstawie następujących kryteriów:

- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

- złożenie ww. dokumentów w terminie od dnia 03.01 do dnia 21.01.2022r. do godziny 1500

 

5. Złożenie  zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata/tki do udziału w projekcie.

6. Zasady zakwalifikowania kandydata/ -tki do udziału w projekcie:

     -  kwalifikacja kandydatów/tek na uczestników/czki projektu prowadzi Realizator

     -  kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany komplet

        dokumentów.

7. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów :

    A. Kryteria obligatoryjne

         a. osoba wychowująca dziecko do 3 r. życia.

         b. zamieszkuje na terenie woj. wielkopolskiego w gminie Niechanowo(Kodeks Cywilny)

         c. osoba  bezrobotna  lub  bierna  zawodowo  pozostająca  poza rynkiem pracy ze wzgl. na obowiązek opieki nad

             dziećmi  w wieku do lat 3 lub os. z niepełnosprawnością w tym os. która przerwała karierę zawodową ze wzgl.   

             na  urodzenie  dziecka lub przebywająca  na urlopie wychowawczym. w rozum. ust. z dn.26 VI 1974 r Kodeks  

             pracy lub osoba   pracująca,  sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

          Dokumentem  potwierdzającym  spełnienie  kryterium  osoby  bezrobotnej  lub  biernej  zawodowo  jest    zaświadczenie  z   Zakładu     Ubezpieczeń   Społecznych,   potwierdzające    status  tych   osób   jako  bezrobotnych   lub   biernych    zawodowo    w  dniu  jego wydania.   

            W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy dokumentem tym może być zaświadczenie  z urzędu 

            pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

  

     B. Kryteria punktowane:

         a. Niepełnosprawność(opiekuna lub dziecka) +2pkt

         b. Osoba samotnie wychowująca  dziecko do lat 3 +1 pkt

         c. rodzina wielodzietne +3 pkt.

 

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które otrzymają największą liczbę punktów, przy jednoczesnym   zachowaniu struktury grupy docelowej  tj. :  -   4 osoby bierne zawodowo

                                                    -   4 osoby bezrobotne

                                                       - 22 osoby pracujące

  

 

 

8. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Realizator utworzy listę rezerwową uczestników;  w  przypadku  rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.   W przypadku problemów z rekrutacją zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający, oraz dodatkowe spotkania  Realizatora projektu z rodzicami/ opiekunami  dzieci do lat 3.

9.  Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej  nie otrzymają osobnego zawiadomienia.

10. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z  

      niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn

 

IV. Rodzaje wsparcia

 1. Wnioskodawca utworzy 30 miejsc opieki w formie: klubu dziecięcego. Placówka będzie funkcjonować w dni robocze w godz.: 700 - 1700, 10 h/dzień.
 2. W ramach projektu planuje się sfinansować 19 m-cy bieżącego funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Ramowy harmonogram placówki: przewiduje  kompleksową opiekę nad dziećmi,  zabawy, leżakowanie, posiłki, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, codziennie zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmiczne prowadzone przez opiekunów

 

Realizacja zajęć  odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci, poszanowania dla osób z niepełnosprawnościami.

 

V. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

1.  Uczestnik/-czka  projektu  zobowiązany/-na jest do:

  - udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;

  - podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie  i umowy

     - wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.

     - informowania Realizatora o zmianie swojego statusu na rynku pracy w trakcie realizacji projektu i do 4 tygodni po zakończeniu 

       udziału  w projekcie

     - złożenia Realizatorowi  zaświadczenia o statusie na rynku pracy, o podjęciu pracy/ wpisu do CIDG lub  do KRS/   

       zaświadczenie uczestnika  o powrocie do  pracy lub zaświadczenie z miejsca pracy o kontynuacji pracy – w terminie

       do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

2.  Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych  okoliczności, które uniemożliwiają  

     dalszy udział w Projekcie.

3.  Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód  rezygnacji. Oświadczenie należy 

     dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.

 

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy  uczestników w przypadku:

     - naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;

     - naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;

     - nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie lub Umowie uczestnictwa.    

     Każdy przypadek wymieniony w ust. 4.  rozpatrywany jest indywidualnie

 

 1. Udział w projekcie możliwy jest do jego zakończenia lub do końca roku szkolnego w roku, w którym dziecko ukończy 3   

      rok życia.                                                                                                                                                    

                                                                                                       

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2021 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronie internetowej: https://niechanowo.pl/i-nabor-do-klubu-dzieciecego-wesole-skrzaty-w-niechanowie.html oraz https://bip.niechanowo.pl/i-nabor-do-klubu-dzieciecego-wesole-skrzaty-w-niechanowie.html
 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu.

 

Dokumenty dostępne w załączeniu.

 

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.doc
Format: doc, 81.5 kB
2. Oświadczenie uczestnika projektu.docx
Format: docx, 56.14 kB
5. Umowa uczestnictwa-.docx
Format: docx, 68.92 kB
Załącznik nr 1 do oświadczenia 3.pdf
Format: pdf, 83.17 kB
Załącznik nr 2 do oswiadczenia 3.pdf
Format: pdf, 158.31 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.