Gmina Niechanowo
Powróć do: strona główna

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się interesantów Urzędu Gminy, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminny Niechanowo mający siedzibę w Niechanowie przy ul. Różanej 1.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Niechanowo można się skontaktować poprzez adres email: ug@niechanowo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61-429-49-10.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email prawnik.mediator.kp@gmail.com  lub telefonicznie pod numerem tel. 506 170 520.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zadania inspektora ochrony danych

1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania: 
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane będą:

 • w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Niechanowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawa,
 • a także w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.(RODO)

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pozyskane od interesantów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych w ramach obowiązującego prawa mogą pochodzić od:

 • uprawnionych organów, w szczególności: służb; organów administracji publicznej; sądów i prokuratury; komorników sądowych; państwowych i samorządowym jednostek organizacyjnych oraz innych uprawnionych podmiotów;
 • Pani/Pana tj. osoby której dane dotyczą lub osób sprawujących prawną opiekę,

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

Podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.