Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 kwietnia 2024
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
pochmurno
1°C

Wójt Gminy Niechanowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na: Wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży”

Ocena 0/5

Wójt Gminy Niechanowo

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na: Wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży”

 

I. Zamawiający.

Gmina Niechanowo

ul. Różana 1

62-220 Niechanowo

 

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:
Wójt Gminy Niechanowo.

III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

IV. Cele, rodzaje zadań, warunki oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie w 2023 roku

1.      Cele i zadania:

2.      Zapewnienie atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży  poprzez wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji  „Półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży”, w ramach niniejszego konkursu dotacja może być przeznaczona na:

 pokrycie kosztów zorganizowania półkolonii, w szczególności: wynagrodzenie wychowawców, ubezpieczenie uczestników w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania publicznego, pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczki, zakup biletów wstępu na basen, do muzeów itp. pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zadania .

3.      Kwota przeznaczona na dotacje może zostać podzielona i przyznana na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

4.      W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.      Zmiany powyżej 10% oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji wymagają uprzedniej zgody Organizatora konkursu i aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty.

6.      W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.

7.      W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego.

8.      W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania i wskazanych w ofercie rezultatów, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania. 

9.      Zadanie winno być zrealizowane od dnia 1 lipca  2023r. do dnia 30 sierpnia 2023r.

10.  Zadanie  powinno  być  realizowane  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  zawartą umową  oraz  obowiązującymi  standardami  i  przepisami,  w  zakresie  opisanym  w ofercie.

11.  Zadanie  powinno  być realizowane  w  warunkach  zapewniających  bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.

Na realizację zadania została przewidziana kwota 16.000,00 zł.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1.      Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Niechanowo w terminie do 09.06.2023 r. do godziny 15.00

2.      Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d)      informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3.      Na wniosku oferty winna zostać precyzyjna informacja jakiego oferenta dotyczy oraz adres poczty elektronicznej oferenta.

4.      Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacjami:

a)      nazwa i adres podmiotu/organizacji,

b)      dopisek: "otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na Wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży”

c)      dopisek: "Do Komisji Konkursowej -nie otwierać"

5.      Do oferty na realizację zadania: należy załączyć następujące dokumenty (wymagane ksero lub skan załączników poświadczonych przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

b)       planowaną liczbę uczestników przedsięwzięcia,

c)      aktualny statut.

6.      Organizator konkursu wezwie oferentów do uzupełnienia ofert nie spełniających warunków formalnych, wyznaczając im termin na dokonanie uzupełnienia nie dłuższy niż 3 dni robocze. Wezwanie będzie dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie. W przypadku nie uzupełnienia oferty w tym terminie oferta zostanie odrzucona.

7.      Organizator wezwie do uzupełnienia, o którym mowa w ust. 3 wyłącznie oferty zawierające następujące braki formalne:

a)      brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta,

b)      brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta,

c)      brak wymaganych załączników,

d)      brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

8.      Organizator odrzuca ofertę, która nie została złożona przez podmiot uprawniony zgodnie z art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

VI. Zasady, kryteria i terminy oceny ofert.

1.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2023 roku

Przy wyborze ofert na wsparcie zadania przyjmuje się następujące kryteria ocen:

a)        ocena możliwość efektywnej realizacji zadania przez podmiot (0-3 pkt),

b)      ocena  przedstawionej  kalkulacji  kosztów  realizacji  zadania publicznego,  w  tym  w  odniesieniu  do  zakresu  rzeczowego  zadania (0-3 pkt),

c)      ocena  proponowanej  jakości  wykonania  zadania, harmonogramu działań  i  kwalifikacji osób,  przy  udziale  których  przystępujący  do  konkursu  będą realizować zadanie publiczne (0-2 pkt),

d)      ilość beneficjentów objętych zadaniem, uczestników przedsięwzięcia (0-2 pkt),

 

przy uwzględnieniu:

 

a)      planowanego przez podmiot udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

b)      planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

c)      analizy  i  oceny  realizacji  zleconych  zadań  publicznych  w  przypadku  tych podmiotów, które w latach poprzednich zrealizowały zlecone zadania  publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

2.       Oferty będą oceniane w następujący sposób:

Kryterium 1:

-3  pkt -jeśli  podmiot  zrealizował  wcześniej  co  najmniej  2  zadania  publiczne (poprawnie zrealizowane i terminowo rozliczone), a w swoich strukturach posiada co najmniej 2 osoby, które mają uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych zadań;

-2  pkt -jeśli  podmiot  zrealizował  wcześniej   co   najmniej   1   zadanie   publiczne (poprawnie zrealizowane i terminowo rozliczone), a w swoich strukturach posiada co najmniej  1  osobę,  która  ma  uprawnienia  i  doświadczenie  w  realizacji  podobnych zadań;

-1  pkt -jeśli  podmiot  zrealizował  wcześniej  co  najmniej   1   zadanie   publiczne (poprawnie  zrealizowane  i  terminowo  rozliczone),  niezależnie  od  deklaracji  w zakresie osób biorących udział w realizacji zadania;

-0  pkt -jeśli podmiot nie posiada  żadnego doświadczenia w podobnych zadaniach publicznych,  niezależnie od deklaracji w zakresie osób biorących udział w realizacji zadania.

Kryterium 2:

-3 pkt -jeśli  przedstawiona  kalkulacja  kosztów  jest  rzetelna  i  realna  (odpowiada wartościom rynkowym), a planowany przez podmiot wkład własny przewyższa 14% wartość zadania;

-2 pkt -jeśli  przedstawiona  kalkulacja  kosztów  jest  rzetelna  i  realna  (odpowiada wartościom rynkowym), a planowany przez podmiot wkład własny przewyższa 7% wartość zadania;

-1  pkt -jeśli  przedstawiona  kalkulacja  kosztów  jest  rzetelna  i  realna  (odpowiada wartościom rynkowym), a planowany przez podmiot wkład własny przewyższa 1% wartość zadania;

-0 pkt -jeśli przedstawiona kalkulacja kosztów budzi wątpliwości, a planowany przez podmiot wkład własny jest niższy niż 1% wartość zadania.

Kryterium 3:

-2 pkt -jeśli przedstawiony harmonogram zadań jest czytelny i realny, a w swoich strukturach podmiot posiada osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej i sportu, które będą prowadzić wszystkie bądź część zajęć;

-1  pkt -jeśli  przedstawiony  harmonogram  zadań  jest  czytelny  i  realny,  a  podmiot zamierza zlecić prowadzenie wszystkich zajęć osobom spoza własnej organizacji;

-0 pkt -jeśli przedstawiony harmonogram zajęć budzi wątpliwości, a podmiot zamierza zlecić prowadzenie wszystkich zajęć osobom spoza własnej organizacji.

 

            Kryterium 4

-2 pkt -jeśli liczba uczestników przedsięwzięcia jest większa bądź równa 10;

-1 pkt-jeśli liczba uczestników przedsięwzięcia jest większa bądź równa 4;

-0 pkt -jeśli liczba uczestników przedsięwzięcia jest mniejsza niż 4 osoby.

 

O otrzymaniu dofinansowania zdecyduje liczba przyznanych punktów.  W konkursie  może  zostać  wybrana  jedna  oferta. Dofinansowanie otrzyma podmiot z najwyższą liczbą przyznanych punktów, którego  oferta zmieści się w limicie środków konkursowych. W przypadku gdy oferty dwóch oferentów otrzymają taką samą ilość punktów, przydział środków idzie do oferenta, który wykazał najwyższy wkład własny.

3.      Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Niechanowo dokonuje oceny złożonej oferty.  Po zaopiniowaniu oferty Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Niechanowo wybraną ofertę  wraz z propozycją zawarcia umowy oraz sugerowaną kwotą przyznania dotacji.

4.       Propozycja Komisji Konkursowej dotycząca wyboru oferty i kwoty udzielonej dotacji podlega akceptacji przez Wójta Gminy Niechanowo.

5.       Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Niechanowo w drodze odrębnego Zarządzenia nie później niż do dnia 16.06.2023 r. roku.

6. Od Zarządzenia Wójta nie przewiduje się trybu odwołania. 

 

 

VII. Zawarcie umowy.
Zarządzenie Wójta o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana. Umowa będzie zawierana z wyłonionym w wyniku konkursu oferentem w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Niechanowo.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1.      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.

2.      Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

3.      Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach jest organizator konkursu Wójt Gminy Niechanowo. Dane osobowe zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osobom, których dane zostały zawarte w ofertach przysługują prawa: dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert dostępne są przy ogłoszeniu konkursowym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niechanowo oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy.

4.      Wójt Gminy Niechanowo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

VIII. Wykaz zadań o podobnym charakterze , na które przyznano dotacje w roku 2022 r.

Realizator zadania
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Półkolonie dla dzieci i młodzieży
14.000,00 zł
 

Informacji dotyczących konkursu udziela 

Agata Zybała

biuro nr 3 tel. 61 429 49 17

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.