Gmina Niechanowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

Oświadczenie o ilości i rodzaju dostarczanych odpadów  (do pobrania)

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niechanowie (do pobrania)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Niechanowo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie i selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK prowadzony jest samodzielnie przez gminę (siedziba: Urząd Gminy Niechanowo ul. Różana 1 62-220 Niechanowo).

Lokalizacja PSZOK:  Niechanowo, ul. Topolowa (teren oczyszczalni ścieków)

Godziny otwarcia: w każdy piątek od godziny 8:00 do 14:00 oraz pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8:00 do 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku,  Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, 24 i 31 grudnia). 

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są po wypełnieniu przez dostarczającego odpady komunalne oświadczenia oraz po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia 
w miejscach oraz w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracownika obsługi PSZOK.

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

- papier,

- metale,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- bioodpady,

- odpady niebezpieczne,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony (w ilości do 6 szt./rok/nieruchomość),

- odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 100 kg/rok/nieruchomość),

- odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK w Niechanowie nie są przyjmowane następujące odpady:

-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,

-  części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

- opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,

- odpady w cieknących opakowaniach (odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów),

- odpady zawierające azbest,

- sprzęt budowlany i rolniczy,

- butle gazowe,

-  odpady przemysłowe i poprodukcyjne.

- odpady po kiszonkach, 

-  odpady z izolacji i otulin z kabli, 

-  niekompletny sprzęt RTV i AGD.