Gmina Niechanowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram na styczeń 2024

 

Gmina w drodze przetargu wybiera przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Niechanowo świadczyć będzie wyłoniona w drodze przetargu firma ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1 61-249 Poznań.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na rok 2022 (do pobrania)

Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia i dostarcza
do właścicieli nieruchomości firma wyłoniona w drodze przetargu w ilości zależnej od ilości wystawionych worków przez mieszkańców .

Ilość worków zależna jest od ilości wystawionych worków ale maksymalnie:

-10 sztuk/nieruchomość worków koloru żółtego,

-5 sztuk/nieruchomość worków koloru niebieskiego,

-5 sztuk/nieruchomość worków koloru zielonego,

-10sztuk/nieruchomość worków koloru brązowego (w miejscowościach: Niechanowo, Cielimowo, Marysin, Żelazkowo, Kędzierzyn, Gurówko, Goczałkowo, Gurowo, w pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Niechanowo zbiórka bioodpadów odbywa się do pojemników o pojemności 1100 l zlokalizowanych w odpowiednich punktach).

Dodatkowe worki do segregacji odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  dostępne są w Urzędzie Gminy Niechanowo (pokój 18-19).

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy winni zgłaszać w ciągu 24 h od zaistnienia zdarzenia.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, ogrody działkowe) właściciele zobowiązani są  zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niechanowo  zagospodarowują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (adres: Lulkowo 12 62-200 Gniezno).

 

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893):

 

Lp.

Nazwa firmy,

 oznaczenie siedziby

Adres punktu zbierającego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1.

Gmina Niechanowo
ul. Różana 1

62-220 Niechanowo

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niechanowie przy ul. Topolowej (teren oczyszczalni ścieków)