Gmina Niechanowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Deklaracja

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania)

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do Wójta Gminy Niechanowo właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji należy dołączyć wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Niechanowo, ul. Różana 1 lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. nowy budynek, nabycie nieruchomości);

-  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. wprowadzenie się lokatorów, urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości);

- do 6 miesięcy w związku ze śmiercią mieszkańca od dnia tego zdarzenia.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Niechanowo określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Pliki do pobrania:

Formularz deklaracji
Format: doc, 76.5 kB