Gmina Niechanowo
Powróć do: Informacje podatkowe

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – luty  2024 roku

 

 

Wydział podatków i opłat informuje , iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku – o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni  mogą składać wnioski o zwrot w/w podatku – wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy w Niechanowie pokój nr 20 oraz na stronie internetowej www.niechanowo.pl.

Wzor_wniosku_o_zwrot_akcyzy_2024  <WNIOSEK DO POBRANIA

oswiadczenie_AKCYZA_pomoc_pub_  <OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

Wnioski należy złożyć do Wójta Gminy Niechanowo w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych  w terminie od dnia 1 lutego  2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 

- faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  tj.  w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

 - w  przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej  liczbie  świń  oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła , owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta , w ostatnim dniu  każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , na podstawie informacji zawartych  w komputerowej bazie danych  prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt .

 

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1.      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł) oraz  liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, według stanu na dzień 1 lutego 2024 roku , oraz

 

2.      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz 

 

3.      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

 

 

 

Pieniądze  wypłacane będą  na podstawie wydanej ,w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku , przez Wójta Gminy Niechanowo decyzji w terminie od 1-30 kwietnia  2024 roku na wskazany we wniosku rachunek bankowy.  

 

 

Uwaga:

 

1.      Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2.      Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków  jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza.

3.      W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania    samoistnego i współposiadania zależnego, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

4.      Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie akcyza
Format: doc, 98.5 kB
Wniosek akcyza 2024
Format: pdf, 1.07 MB