Gmina Niechanowo
Powróć do: Rada Gminy Niechanowo

Harmonogram prac Komisji Stałych Rady Gminy Niechanowo

Komisja Kultury, Oświaty, Wychowania, spraw Socjalnych i Samorządwych

 

Następne posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, spraw Socjalnych i Samorządowych odbędzie się dnia 27.08.2020 r., w Urzędzie Gminy Niechanowo 

 

 1. Bezpieczeństwo w Gminie. Spotkanie z Komendantem Policji  oraz Przedstawicielem Straży Pożarnej.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie (bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wykroczenia na terenie gminy).
 3. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi działalności placówek oświatowych, prowadzone projekty, nabory.
 4. Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy.
 5. Funkcjonowanie GOPS, GOK, Biblioteki.
 6. Zapoznanie się z działaniami profilaktyczno – prewencyjnymi podejmowanymi w placówkach oświatowych.
 7. Oferta zajęć pozalekcyjnych, formy zagospodarowania wolnego czasu.
 8. Spotkanie z przedstawicielami gospodarki komunalnej (taryfa zaopatrzenia) 
 9. Sprawozdanie i analiza działań podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń oraz z przedstawicielami klubów sportowych. Informacja o zadaniach z dziedziny upowszechniania kultury i propagowania sportu.
 11. Analiza zagadnień problemowych objętych zakresem pracy komisji.
 12. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

 

Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług

 

Najbliższe posiedzenie komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług odbędzie się dni 10.08.2020 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Niechanowo w sali nr 18. Tematem spotkania będzie Sprawozdanie jednostek organizacyjnych (Gminnego Ośrodka Kultury, oraz  Biblioteki Publicznej w Niechanowie z wykonania budżetu za 2019 r., oraz za pierwsze półrocze 2020 r. oraz Sprawozdanie Przedszkole „ Kajtek” z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2020r. Sprawy bieżące.
 2. Sprawozdanie jednostek organizacyjnych (Gminnego Ośrodka Kultury, oraz  Biblioteki Publicznej w Niechanowie z wykonania budżetu za 2019 r., oraz za pierwsze półrocze 2020 r.

Sprawozdanie finansowe Klubów Sportowych ( Akademia Piłkarska, oraz GLKS Pelikan) za 2019 r. oraz za pierwsze półrocze 2020 r.  Sprawy bieżące.

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. oraz prognoza zadłużenia Gminy. Informacja o wysokości dochodów z podatków za pierwszy i  drugi kwartał 2020 roku oraz analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy. Informacja zastosowanych zwolnień i odroczeń podatkowych. Sprawy bieżące.
 2. Sprawozdanie jednostek organizacyjnych (Szkoła Podstawowa w Niechanowie, Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie oraz Przedszkole „ Kajtek”) z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. Sprawy bieżące.
 3. Podsumowanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie finansowe z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2019 (Sołectwo Jarząbkowo, Czechowo, Marysin, Gurowo, Potrzymowo). Sprawy bieżące.
 4. Informacja o dochodach z dzierżaw oraz przetargów na grunty stanowiące własność Gminy. Kontrola dróg gminnych na terenie Gminy Niechanowo- wyjazd w teren, ocena stanu mienia komunalnego – wyjazd w teren.

Informacja na temat planowanych i zrealizowanych inwestycji gminnych oraz ich finansowanie. Sprawy bieżące.

 1. Propozycja oraz ustalenie stawek podatkowych na 2021 r. Informacja o wysokości dochodów z podatków na trzeci kwartał 2020 r. oraz analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy. Informacja zastosowanych zwolnień i odroczeń podatkowych.
 2. Zapoznanie się oraz opiniowanie projektu budżetu na 2021 r.

9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Żywnościowej

 

 1. Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, sprawy bieżące.
 2. Spotkanie z przedstawicielem KRUS, wspólne zorganizowanie szkoleń, sprawy bieżące.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Spółek Wodnych, sprawy bieżące.
 4. Spotkanie z przedstawicielem Ochrony Środowiska Powiatu i Gminy, zaopatrzenie Gminy w wodę i kanalizację, sprawy bieżące.
 5. Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych, sprawy bieżące.
 6. Posiedzenie robocze Komisji Rolnictwa w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2021 r. i sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

 

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechanowo za 2019 r.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechanowo za I półrocze 2020 r. 
 3. Kontrole wybranych przetargów realizowanych w 2020 r., na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Kontrola realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwach – Grotkowo, Czechowo, Goczałkowo, Gurowo, Gurówko.
 6. Kontrola  udzielonych ulg i umorzeń podatków  za 2020 r. 
 7. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2020 r. i opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji