Gmina Niechanowo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

Ocena 0/5

Wydział podatków i opłat informuje , iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku – o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot w/w podatku – wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy w Niechanowie pokój nr 20 oraz na stronie internetowej www.niechanowo.pl.

Wnioski należy złożyć do Wójta Gminy Niechanowo w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych  w terminie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  tj.  w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku,

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta , w ostatnim dniu  każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych  w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 stycznia 2004r.  o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 2001 z późn. zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła .

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1.      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego – 1,20 zł , liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, według stanu na dzień 1 lutego 2023 roku , oraz

2.      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego –       1,20 zł, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Pieniądze  wypłacane będą  na podstawie wydanej decyzji w terminie od 3-28 kwietnia 2023 roku.  

 

Uwaga:

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania samoistnego i współposiadania zależnego, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności