Gmina Niechanowo

Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Niechanowo z dnia 24.05.2024 w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Ocena 0/5

Zarządzenie Nr 40/2024
Wójta Gminy Niechanowo
z dnia 24.05.2024

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024. poz. 609 z póź. zm.) i § 19 ust. 1 Statutu Sołectw Gminy Niechanowo zarządzam, co następuje:


§ 1.

1.    Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich Sołectwach Gminy Niechanowo w terminie od dnia 03 czerwca 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r.

2.      Harmonogram zebrań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      Projekt porządku zebrania wyborczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Niechanowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niechanowo.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr 40/2024

Wójta Gminy Niechanowo

z dnia 24.05.2024

 

 

Załącznik nr 2

Do zarządzenia nr 40/2024

Wójta Gminy Niechanowo

z dnia 24.05.2024

 

Proponowany porządek obrad

 

1) wybór przewodniczącego zebrania;

2) powołanie komisji skrutacyjnej;

3) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

4) przeprowadzenie tajnego głosowania;

5) ogłoszenie wyników wyborów.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności